Klasik Homeopati Derneği
Bizi Arayın! 0538 327 88 04

Eğitim Yönetmeliği

EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TIBBİ HOMEOPATİK EĞİTİM STANDARTLARI ve AKREDİTASYON YÖNERGESİ

Homeopati Eğitiminin Amacı
Bu eğitim programında genel olarak homeopati’nin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ehliyetli, bilgili hekim, diş hekimi ve veteriner hekimlerce kanunlara uygunluk içinde uygulanabilmesi için gerekli bilgisel ve pratik yeterliliği sağlamayı amaçlar.

Homeopati Eğitiminin Hedefleri

 • Homeopatinin değeri ve faaliyet alanının farkında olmak ve bu konularda gerek hastalar ile bireysel gerekse topluluklar önünde konuşup savunabilmek
 • Sağlık ve hastalığın dinamiklerini tamamıyla anlayabilmek, kronik hastalıklara yeni bir bakış açısı geliştirmek
 • Klinik tıp alanlarına yenilenmiş ve genişletilmiş bir ilgi geliştirmek
 • Klinik ve iletişim becerileri kazanmak; özellikle hasta öyküsünün detaylarını yoğun bir şekilde dinleyebilme ve hastalık gelişiminde olayların sınırlarını çizebilme becerisini kazanmak
 • Bir birey ve insan olarak hastayı ve insan doğasının tüm yönlerini idrak edebilme becerisi kazanmak
 • Otoregülasyon ve kendi kendini iyileştirme kapasitesinin ve bu süreçlerin stimülasyonunun yeterliliğinin farkında olmak
 • Kendi kendine iyileşme sürecinin önemini anlanmak
 • Bilimsel uygulamaların ve araştırmaların farkına varmak, takip edebilmek ve anlayabilmek
 • Geniş bir terapötik repertuara sahip olmak
 • Hastanın yaşam kalitesini ve sözel memnuniyetini arttırabilme becerisi kazanmak
 • Hastaları tedavi edebilmek, kayıtların tutup izlemlerini yapabilmek ve arşiv oluşturabilmek


Homeopatik Bilgi ve Beceriler

 • Hahnemann’ın Organon 6. Baskıda tarif ettiği biçimde homeopatik tıp konseptinin, temel presiplerinin ve tarihçesinin geniş bir biçimde bilinmesi ve insanlara açıklanabilmesi
 • Bireysel hastada homeopatik tedavinin sınırlarının ve imkanlarının açık bir şekilde anlaşılması
 • İyi bir homeopatik hasta incelemesi ve analizi yeteneği
 • Homeopatik ilaçların karşılaştırılabilmesi ve geniş bir Materia Medica bilgisi
 • Küçük homeopatik ilaçların anahtar semptomlarını bilmek
 • Homeopatik ilaçları birbirinden ayırt edebilmek (ayırıcı tanı) ve güvenilir bir şekilde endikasyon koyabilmek
 • Kronik ve kompleks hastalıkları da içerecek şekilde tüm sağlık ihtiyacına yönelik olarak güvenilir bir şekilde homeopati bilgisini kullanabilmek
 • Homeopatik tedavi yöntemini eksiksiz anlayabilmek
 • İntegratif hasta bakımında homeopatinin rolünü anlayabilmek ve tanımlayabilmek
 • Homeopati uygulamayan meslektaşlar ile özellikle bireysel hastanın paylaşılmış bakımı üzerine, hasta bakımındaki homoepatinin yeri ile ilgili iyi ilişkiler kurabilmek
 • Homeopatik eczacılık yöntemleri ve temel prensipleri hakkında genel bir bilgi sahibi olmak
 • Homeopati ile ilgili kanıtlar, araştırma aktiviteleri ve bilimsel konular hakkında bilgi sahibi olmak ve bunlar ile ilgili iyi ilişkiler kurabilmek

Homeopati Temel Eğitimi
Asgari 350 ders saati sınıf eğitimi olmak üzere toplam 600 saatlik eğitimi kapsar. Bu eğitim üç yıl içinde tamamlanmalı ve klinik eğitim ve deneyimleri içermelidir.
Temel homeopatik eğitim kursları üç yıla yayılmış bir biçimde 6 günlük 60 ders saatlik 6 aşamadan oluşur. Böylece toplam 360 ders saati tamamlanmış olur.

Kursiyerler ayrıca düzenlenecek olan diğer akredite kurslara ( Materia Medica kursları, Teorik homeopatik felsefe kursları, Özel hastalıklara ya da klinik bilimlerin konseptlerine yönelik kurslara vb.) sempozyumlara ve kongrelere katılabilirler. Ayrıca 100 ders saatlik supervizyon ve intervizyon toplantılarına katılmak mecburidir.

Bu üç yıllık eğitim sürecinde 2 adet 3 günlük 25 ders saatlik ulusal ya da uluslar arası sempozyuma ve bir adet kongreye katılmaları mecburidir.

Bu koşullar yerine getirildiği koşulda homeopati uygulama yetkisine haiz olabilmek için gerekli 2 aşamalı (yazılı ve sözlü) sınava girme hakkı kazanılır. Sınav en az üç kişilik eğitimcilerden oluşan bir komisyon tarafından hazırlanır ve gerçekleştirilir. Sınav sırasında adayın felsefe ve uygulama tekniği, Materia Medica ve repertorizasyon bilgi ve becerileri ayrı ayrı ölçülür.

Sınava başvuru sırasında kursiyer dosyasında 5 adet akut hastalık ile ilgili, 3 adet de kronik hastalık ile ilgili hasta dosyası (Anamnez, Repertorizasyon ve hasta takiplerini içeren) sunması mecburidir.
Sınav sonrasında sınavda başarılı olan kişilere sertifika verilir. Ancak sertifika sonrasında yılda 50 eğitim kredisi toplamak sertifikanın geçerliliği açısından gereklidir.

Temel eğitim sonrasında uygulanacak eğitimler için kredilendirme eğitim alınan ders saati başına 1 kredi, eğitimci olarak verilen eğitim ders saati başına 2 kredi prensibine göre hesaplanır.
Klasik Homeopati Derneği dernek dışı kurumlarca yapılacak eğitimlerde yukarıdaki esaslara göre kredilendirme uygular. Kredilendirilmesi istenen eğitim Klasik Homeopati Derneği yetkili mercilerince yeterlilik açısından incelendikten sonra uygun bulunursa kredilendirilir.

Uluslararası kongre, seminer ve benzeri eğitimler o ülkenin yetkili kurumlarınca (Tabip odaları, üniversite, yetkili homeopati organizasyonları vb) akredite edilmiş ise dernek tarafından akreditasyon süreçlerine dahil edilir.

Dernek kredilendirme karşılığında eğitim kurumundan ya da bireysel başvuran üyeden akredite edilmesi istenen kredinin her bir puanı için her yıl düzenli olarak belirlenip duyurulacak olan miktarda ücreti bağış olarak mahsup eder.

Katılımcılarda Aranan Koşullar

 • Hekim olmak
 • Diş hekimi olmak
 • Veteriner hekim olmak
 • Eczacı olmak
 • Diğer sağlık çalışanı olmak